NAME

PART

MASAHIRO ARAKAWA
GRAPHIC DESIGNER
SATOKO HIGO
ILLUSTRATOR
AI IIDA
GRAPHIC DESIGNER
TAKEHIRO KATO
GRAPHIC DESIGNER
YOSHIKI FUJIMOTO
COPY WRITER
HU NEIFEN
GRAPHIC DESIGNER
HIDEKI MATSUSHIMA
ART DIRECTOR
DAISUKE MUKOYOSHI
GRAPHIC DESIGNER
SHOJIRO NABUCHI
GRAPHIC DESIGNER
HITOSHI NAGATA
CREATIVE DIRECTOR
KAZUYA NAKANISHI
GRAPHIC DESIGNER
SAKI NAKATSUJI
ACCOUNT EXECTIVE
MAKI OGAWA
GRAPHIC DESIGNER
TORU OKABE
ACCOUNT EXECTIVE
MASAHIRO OHNO
GRAPHIC DESIGNER
KAZUYUKI SAHARA
CREATIVE DIRECTOR
MIZUHO SASAKI
GRAPHIC DESIGNER
KOTA SASANO
WEB DESIGNER
MASAHIKO SHIRANO
PRODUCER
YASUKI SUDO
COPY WRITER
TOSHIMICHI SUGAYA
COPY WRITER
KAZUYUKI TAKAHASHI
WEB DIRECTOR
MASATAKA TAKEUCHI
ACCOUNT EXECTIVE
MARIKO TSUJIUCHI
COPY WRITER
KATSUYUKI TSUMURA
ACCOUNT EXECTIVE
HISASHI WATANABE
GRAPHIC DESIGNER

WINDOW CLOSE